En synnerligen lyckad regel

Ingenjör Knut H. Reimers skriver till oss följande:

N. K. regeln är en synnerligen lyckad regel, som utan tvivel kommer att bliva en av de populäraste i denna klass-storlek i Norden. Oaktat regeln är en ”formelregel” har man ju satt på stränga restriktioner att de nuvarande n. k. båtarne i farthänseende icke torde komma att skilja sig värst mycket från de som byggas om bortåt 10 år. 5½ met. nordiska kryssarregeln skapar f. ö. utomordentliga långfärdsbåtar.

Den båt i klassen jag i vinter konstruerat för dir. Sven Frisell och som bygges på Motala Båtvarv är djupare i förskeppet och fylligare i sektionerna, i synnerhet i akterskeppet, än de 1932 till Danmark levererade n. k. båtarne¹. Vidare har den högre fribord framtill och längre sittbrunn. Segelarean är just 30 kvm. och måtten i övrigt maximum av vad som tillåtes enligt regeln.

Egentligen gällde beställarens uppdrag en liten lättskött långfärdsbåt med fyra kojplatser, pentry, klädskåp, 2 byråer, torrclosett etc. men under ritningens gång visade det sig att båten blev så nära en nordisk kryssare att jag vågade mig på föreslå beställaren bygga en sådan, icke minst av det skälet att dessa klassbåtar visat sig betinga ett bra försäljningspris i andra hand. Inredningen till denna båt rymmer: skans med toalett, hyllor etc. I salongen är 4 kojplatser 1950 x 650 mm., samt två 400 mm, breda byråar för porslin etc. Vidare finnes klädskåp, två skåp framtill ovan kojerna. Under akterdäck stuvrum för kikare etc. vidare snedhylla för sjökort samt dessutom vattentank med rörledning till pentryt. Båtens dimensioner äro LÖA 10,71 met, LVL 6,93 met. Bredd 2,08 met. Djup 1,47 met. Depl. 3,000 kg.

I samband med mitt uttalande om denna regel skulle jag vilja uttrycka en önskan om att i statuterna för klassen infördes en bestämmelse om 5o kg. obligatorisk inombordsballast, enär denna åtgärd säkerligen skulle leda till att intresset för klassen ginge framåt även i Danmark.

utdrag ur Seglarbladet Nr 4 1934 sid. 41-43


¹ Här åsyftas förmodligen D4 Can III och D5 Briand VII