Kontrakt

I Sjöhistoriska Museets arkiv finns en samling dokument från Knud H. Reimers verksamhet, som inte är katalogiserad och sökbar men där man får söka själv. I en kartong hittade jag beställningskontraktet mellan Reimers och Frisell i original, där det står bl.a. att Blåsut kostade 7.530:- (c:a 230.000:- i dagens penningvärde) och att det ska vara tre kojer och inte fyra, som det sedan blev. Här löses också mysteriet med vilket träslag ruffdurkarna är gjorda av: Gaboon.

Reimers Kontrakt


              K o n t r a k t.

Emellan Direktören H.Herr S.Frisell,London och Ing. Knud H. Rei-
mers Stockholm (här kallat leverantören) är i dag följande över-
enskommelse träffat:
               § 1
Leverantören förbinders sig att den 3 juli 1934 fritt levererad i
Göteborg leverera en 5,5 m Nordisk Kryssare byggd i: tre år lagrad
Honduras Mahogny,med Kajuta,skarndäck,säten etc. av Honduras Mah.
Durkar av Gaboon Mahogny,Bordläggning av Honduras Mahogny,Däck
av oregon pine (ribbdäck) Kajuttak duppelt,Mast massiv av Oregon-
pine eller Spruce i enlighet med bestemmelserna,järnköl med fickor-
na fyllda med Bly,Guldrand och namn i äkta blattguld,beslag för-
cromade av Bronce,Inventar: Ankare m.tross,Bogsertross,2 fortöj-
ningar,bomsax,pump,båtshake,flaggspel,standertkäpp,paddelåre,liv-
boj med namn,4 segelduksfenderter,pyts,svabel,flagglina,standert
lina,storsegelwinch,sträcker till focken (twingsträcker) samt:
Storsegel med nummer,Fock I,STormfock,Genuafock,Spinnaker,Bomka-
pell,4 beslagsband,lattor,segelsäckar,staglitsor
              §2
Inredningen skall vara med tre kojplatser,Pantry,skåp och stuv-
utrymmen,proviantlåda etc. i salongen och kojplats i skans samt
med tvenna draglåder under akterdäck.
              §3
Byggnadspriset för båten enligt ovan är Kronor 7.530:-
       (sjutusenfemhundratrettio Kr.)
              §4
Byggnadspriset erlägges i tre trediedelar,första trediedel vid-
beställningen,andra trediedelen när båten är bordlagd och tredie
trediedelen när båten levereras.
              §5
Båten skall under byggnadstiden till varje tid vara försäkrad,
emot att all risk och beloppet till varje tid fullt täckande det in-
tills dess inbetalda beloppet plus evt. omkostningar.
              §6
Fördröjas leveransen genom någon force majeure,varunder räknas
streik,lockout,sjukdom,eldsvåda,dödsfall eller annat sådant,för-
förlänfgas leveranstiden automatiskt med lika många dager,som den
bevisligen försenats genom denna force majeure.
              §7
Varvet skall ställa betryckande garantie för alla inbetalda belopp,
och gentemot beställaren häfter varv och konstruktör för de in-
betalda beloppen.
              §8
Detta Kontrakt är utfärdat i tvenna likalydande exemplar,orginal
och kopia,varje exemplar är underskrivit av beställar och leve-
rantör,och genom deras underskrift erklärar dessa sig införstådda
med däri stadgade betingelser.
Stockholm den 2 Jan.1934         London den 4 Jan.1934

________________________         ________________________
   Leverantören               Beställaren

I samlingen fanns även kontraktet mellan Reimers och Williams Varv, som specificerar leveransvillkoren för Blåsut.
Blåsut Leveranskontrakt
Blåsut Leveranskontrakt2